Stay Active

Join an associations for elderly person picture
Join an associations for elderly person
Category Description
1.1.Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacija“ / "The Lithuanian Association of the Elderly

The Lithuanian Association of the Elderly was founded in 1993. Association is an independent, non-profit, non-governmental organisation representing the interests of older people. It has 49600 members across Lithuania. LPIA has chapters and branches in many Lithuanian municipalities and 75 organisations. Assiciation maintains close business relations with other NGOs in the country and abroad. Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacija“ (toliau – LPŽA) buvo įkurta 1993 metais. LPŽA – tai savarankiška, pelno nesiekianti nevyriausybinė organizacija, atstovaujanti pagyvenusių žmonių interesus. Ji vienija 49600 narių visoje Lietuvoje. LPŽA turi savo bendrijas ir skyrius daugelyje Lietuvos savivaldybėse, į jos sudėtį įeina 75 organizacijos. LPŽA palaiko glaudžius dalykinius ryšius su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis šalyje ir užsienyje.

1.2. Lithuanian Pensioners' Union "Bočiai"

At the beginning of 2019, Lithuanian Pensioners' Union "Bočiai" - Vilnius City Community had 1250 members. The active Lithuanian NGO operates as an association consisting of 20 divisions and clubs. There are 16 amateur art groups. Lietuvos pensininkų sąjunga„Bočiai“ Vilniaus miesto bendrija 2019 m. pradžioje jungė 1250 narių. Aktyvi Lietuvos nevyriausybinė organizacija veikia kaip asociacija, sudaryta iš 20 skyrių ir klubų. Bendrijoje veikia 16 meno saviveiklos kolektyvų.

Join an associations for elderly person picture
Leisure activities
Category Description
2.1. Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyrius / Lithuanian Samaritan Communities Vilnius branch

Lithuanian Samaritan Communities Vilnius branch. Seniors' leisure activities, singing, creative activities, cultural events Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyrius. Senjorų laisvalaikio veiklos, dainavimas, kūrybiniai užsiėmimai, kultūriniai renginiai

2.2. Vilnius Senior Citizens Theatre.

Vilnius Senior Citizens Theatre. Organises performances, poetry reading evenings, meetings with the audience Vilniaus senjorų teatras. Rengia spektaklių pastatymus, poezijos skaitymų vakarus, susitikimus su žiūrovais

2.2. Vilnius Senior Citizens Theatre.

Vilnius Senior Citizens Theatre. Organises performances, poetry reading evenings, meetings with the audience Vilniaus senjorų teatras. Rengia spektaklių pastatymus, poezijos skaitymų vakarus, susitikimus su žiūrovais

2.3."Senjorų avilys" / "Seniors' Hive"

"""Seniors' Hive"". Courses, exercises, creative workshops, consultations for seniors" "Senjorų avilys". Kursai, mankštos, kūrybinės dirbtuvės, konsultacijos senjorams"

2.4. Trečiojo amžiaus universitetas / U3A

U3A is an autonomous, voluntary public organisation, a non-formal adult education institution, which ensures the integration of older people into society. U3A's activities are based on the principles of justice, fairness, proportionality, respect for the rights and freedoms of the individual, the full development of the personality, openness and usefulness to society. MČTAU – tai savarankiška, savanoriška visuomeninė organizacija, neformaliojo suaugusiųjų švietimo institucija, savo veikla užtikrinanti vyresnio amžiaus žmonių integraciją į visuomenę. MČTAU veikla grindžiama teisingumo, sąžiningumo, proporcingumo, pagarbos asmens teisėms ir laisvėms, visapusiško asmenybės ugdymo, atvirumo ir naudingumo visuomenei principais.

Join an associations for elderly person picture
Physical activities
Category Description
3.1. Free exercise and dancing for seniors

Free exercise and dancing for seniors Nemokamos mankštos ir šokiai senjorams

Join an associations for elderly person picture
Voluntary work
Category Description
4.1. Sidabrinė linija

Free friendship, socialising and helpline for single people of age people of lonely age Nemokama draugystės, bendravimo ir pagalbos telefonu linija vienišiems garbaus amžiaus žmonėms

4.2. Raudonasis Kryžius / Red Cross

Volunteering programme ""Warm Visits"". Valuable information on healthy lifestyles, the benefits of exercise, ways to overcome loneliness Savanorystės programa ,,Šilti apsilankymai“. Vertinga informacija apie sveiką gyvenseną, judėjimo naudą, vienišumo įveikimo būdus

4.3. Maltos ordino pagalbos tarnyba / Order of Malta Aid Service

Volunteering, lectures, trips to plays, films, exhibitions, educational activities, handicrafts Savanorystė, paskaitos, išvykos į spektaklius, filmus, parodas, edukacinius užsiėmimus, rankdarbiai

Join an associations for elderly person picture
Adult education classes
Category Description
5.1. Trečiojo amžiaus universitetas / U3A

U3A is an autonomous, voluntary public organisation, a non-formal adult education institution, which ensures the integration of older people into society. U3A's activities are based on the principles of justice, fairness, proportionality, respect for the rights and freedoms of the individual, the full development of the personality, openness and usefulness to society. MČTAU – tai savarankiška, savanoriška visuomeninė organizacija, neformaliojo suaugusiųjų švietimo institucija, savo veikla užtikrinanti vyresnio amžiaus žmonių integraciją į visuomenę. MČTAU veikla grindžiama teisingumo, sąžiningumo, proporcingumo, pagarbos asmens teisėms ir laisvėms, visapusiško asmenybės ugdymo, atvirumo ir naudingumo visuomenei principais.

Join an associations for elderly person picture
Local Transportation options
Category Description
6.1."Prisijungusi Lietuva" (eng. Online Lithuania)

The aim of the free initiative ""Online Lithuania"" is to help people learn how to be successful, safe and secure and responsible use of information technology and the Internet and its opportunities LT:Nemokamos iniciatyvos „Prisijungusi Lietuva“ tikslas – padėti žmonėms išmokti sėkmingai, saugiai ir atsakingai naudotis informacinėmis technologijomis ir internetu bei jo teikiamomis galimybėmis

6.2. Pagalbos linija / The help line

"The Helpline" is a non-profit telecare and assistive technology organisation, specialising in telecare for the elderly, sick and disabled. It is a social service that helps people live safely in their own homes. In the event of a disaster, all you have to do is press one button. Pagalbos linija yra ne pelno siekianti nuotolinės priežiūros ir pagalbinių technologijų organizacija, kurios specializacija yra vyresnio amžiaus žmonių, ligonių ir neįgaliųjų nuotolinė priežiūra. Tai socialinė paslauga, padedanti saugiai gyventi savo namuose. Įvykus nelaimei tereikia nuspausti vieną mygtuką.

6.3. Sidabrinė linija / Silver line

Sidabrinė linija helps to solve the problems of isolation, loneliness and lack of communication among older people, giving them the opportunity to enjoy a full life. It is a free, friendly chat and emotional helpline for seniors. It allows you to have a telephone friend with whom you can talk regularly on a variety of topics, discuss current affairs or simply just to chat. Since the start of the quarantine, the number of calls for emotional support has doubled: older people worry about the pandemic, ask for various aids, ask for physical assistance, inquire about institutional work, and look for a peer on the phone to protect themselves and others on a daily basis, keeping themselves isolated and avoiding any live contact with other people "Sidabrinė linija" padeda spręsti vyresnio amžiaus žmonių išsiskyrimo, vienišumo ir bendravimo stokos problemas, suteikia vyresnio amžiaus žmonėms galimybę džiaugtis visaverčiu gyvenimu. Tai nemokamas bičiuliškas pokalbis ir emocinės pagalbos linija senjorams. Ji leidžia įsigyti draugą telefonu, su kuriuo galima būtų nuolat pasikalbėti įvairiomis temomis, aptarti aktualijas ar tiesiog pabendrauti. Nuo karantino pradžios emocinės pagalbos skambučių skaičius padvigubėjo: vyresnio amžiaus žmonės nerimauja dėl pandemijos, teiraujasi dėl įvairių pagalbos priemonių, kreipiasi dėl fizinės pagalbos, teiraujasi dėl institucinio darbo, ieško bendraminčių telefonu, kad saugotų save ir kitus kasdien, laikydamiesi saviizoliacijos reikalavimų ir vengdami bet kokio gyvo kontakto su kitais žmonėmis

Join an associations for elderly person picture
Others
Category Description
7.1. "Maistas ant ratų"/ "Meals on wheels"

The Meals on Wheels project aims to provide the necessary support to one of Lithuania's most vulnerable society - lonely and needy elderly people. ""Meals on Wheels"" is not only an opportunity to eat, but also to chat with volunteers. The project started in 1993 and includes 24 Lithuanian towns and villages. Around 500 people receive food support throughout the year. It is organised by Maltesers (Order of Malta Relief Organisation) Projekto „Maistas ant ratų“ tikslas – suteikti reikiamą paramą vienai pažeidžiamiausių Lietuvos visuomenės grupių – vienišiems ir skurstantiems vyresnio amžiaus žmonėms. „Maistas ant ratų“ tai ne tik galimybė pavalgyti, bet ir pabendrauti su savanoriais. Projektas prasidėjo 1993 metais ir apima 24 Lietuvos miestus ir kaimus. Ištisus metus paramą maistu gauna apie 500 žmonių. Ją organizuoja Maltiečiai (Maltos ordino pagalbos organizacija)

7.2. Maisto bankas / Food bank

Food Bank volunteers go to 500 supermarkets every day to select supermarkets, inspecting stocks, sorting and distributing food that is no longer on sale but is still fit for use. The food is distributed to missions or NGOs (families, seniors, the disabled). In 2019 ""In 2019, the Food Bank reached 138,089 people living in 214 different areas of Lithuania. "Maisto bankas" organizacijos savanoriai kasdien vyksta į 500 prekybos tinklus atrinkti nebeparduodamo, bet vis dar tinkamo naudoti maisto, apžiūri jo atsargas, rūšiuoja ir tiesiogiai skiria misijoms ar nevyriausybinėms organizacijoms (šeimoms, senjorams, neįgaliesiems). 2019 metais „Maisto banko“ parama pasiekė 138 089 žmones, gyvenančius 214 skirtingų Lietuvos vietovių.

7.3. Raudonos nosys gydytojai klounai / Red Nose Clown Doctors

The year-long Red Nose Clown Doctors programme has revealed that individualised Individual communication with older people helps them to open up, relax and talk, feel important and loved, and become happier. The programme aims to build deep, respectful and and empathy-based relationships, to brighten up the often monotonous and limited daily life of seniors, improve their quality of life, give them more joy, discover hidden or forgotten talents. Clown doctors use artistic means and humour to give individual attention to seniors, encourage memories, improve emotional and physical health. Clown Doctors visit every Friday every Friday and aims to visit other homes in the country. Jau metus gyvuojanti programa „Raudonos nosys gydytojai klounai“ atskleidė, kad individualus bendravimas su vyresnio amžiaus asmenimis padeda jiems atsiverti, atsipalaiduoti, pabendrauti, pasijusti svarbiems ir mylimiems, tapti laimingesniems. Programa siekiama užmegzti gilius, pagarba ir empatija grįstus santykius, praskaidrinti dažnai monotonišką ir ribotą senjorų kasdienybę, pagerinti jų gyvenimo kokybę, suteikti daugiau džiaugsmo, atrasti paslėptus ar pamirštus talentus. Gydytojai klounai meninėmis priemonėmis ir humoru skiria individualų dėmesį senjorams, skatina prisiminimus, gerina emocinę ir fizinę sveikatą. Gydytojai klounai kiekvieną penktadienį lankosi senjorų socialinės globos namuose ir siekia aplankyti kitus šalies senjorų namus.

7.4. „Kompleksinės paslaugos šeimai Utenos rajone“/ "Integrated services for families in Utena district"

The municipal administration of Utena district has started to provide older people with food, medicines, hygiene and/or other necessities The project also provides assistance with the purchase and/or delivery of hygiene products and hygiene products, as well as assistance with the payment of taxes. This service is provided during quarantine, limited quarantine or emergency situations, when the outbreak and epidemic of COVID-19 disease across the country is aimed at ensuring public health protection, coping with unforeseen difficulties in social The emergency response to unforeseen emergencies in the daily lives of vulnerable people. The service can be provided to elderly people (aged 65 and over) or people with disabilities. Utenos rajono Savivaldybės administracija, įgyvendindama projektą „Kompleksinės paslaugos šeimai Utenos rajone“, kartu su projekto partneriu – Utenos rajono socialinių paslaugų centru pradėjo aprūpinti vyresnio amžiaus žmones maistu, vaistais, higienos ir/ar kitų reikalingų prekių įsigijimu ir/arba pristatymu, suteikia pagalbą mokant mokesčius. Ši paslauga teikiama karantino, riboto karantino ar ekstremalių situacijų metu, kai dėl COVID-19 ligos protrūkio ir epidemijos visoje šalyje siekiama užtikrinti visuomenės sveikatos apsaugą, įveikti nenumatytus sunkumus socialiai pažeidžiamų žmonių kasdieniame gyvenime. Paslauga gali būti teikiama vyresnio amžiaus žmonėms (nuo 65 metų amžiaus) arba žmonėms su negalia.